Wettelijke informaties


Onze diensten

De activiteit van ons kantoor bestaat in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het presenteren of aanbieden van verzekeringsovereenkomsten of het verrichten van andere werkzaamheden ter voorbereiding van of in verband met het sluiten van deze overeenkomsten, dan wel het verlenen van assistentie bij het beheer en de uitvoering daarvan. Voor deze verzekeringsbemiddelingsdiensten ontvangen wij een vergoeding, die u op onze website kunt vinden.

Gedragsregels

Ons kantoor moet zich houden aan de gedragsregels “AssurMiFID”, zoals vastgelegd in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de gebruikers van financiële producten en diensten en de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, alsook aan diverse bepalingen, het koninklijk besluit van 21 februari 2014 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten op de verzekeringssector van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en het koninklijk besluit van 21 februari 2014 tot vaststelling van de gedragsregels en de regels inzake het beheer van belangenconflicten, vastgesteld krachtens de wet, met betrekking tot de verzekeringssector. Informatie over de wijze waarop ons kantoor deze gedragsregels naleeft (met inbegrip van het beleid van ons kantoor inzake belangenconflicten) is te vinden op onze website.

Informatie via de website van ons kantoor

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen maakt ons kantoor gebruik van zijn website voor de mededeling van bepaalde informatie aan zijn cliënten.

Het gebruik van een website om een cliënt te informeren wordt passend geacht in de context waarin het bedrijf wordt uitgeoefend, indien wordt aangetoond dat de cliënt regelmatig toegang heeft tot internet. De verstrekking door de cliënt van een e-mailadres als communicatiemiddel met het oog op het zakendoen met ons kantoor vormt het bewijs van een dergelijke regelmatige toegang.

Correcte en volledige informatie

De kwaliteit van onze diensten hangt af van de kwaliteit van de informatie die u ons verstrekt.

Daarom is het belangrijk dat u ons kantoor correcte en volledige informatie verschaft, zowel vóór het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst als in de loop van de overeenkomst. Indien u onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, kan ons kantoor niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. Als onderdeel van onze dienstverlening ontvangt u van ons kantoor diverse documenten.

Het is aan u om ze aandachtig te lezen, aangezien ons kantoor tot uw beschikking staat voor eventuele toelichtingen of opmerkingen. In ieder geval is het uw verantwoordelijkheid om na te gaan of de u voorgelegde documenten aan uw eisen en behoeften voldoen. Controleer of de documenten die u ontvangt juist zijn en breng ons op de hoogte van eventuele afwijkingen.

Klachtenbehandeling

Ons kantoor streeft ernaar zijn klanten tevreden te stellen. Als u problemen of vragen hebt, staat ons kantoor tot uw beschikking.

Indien u een klacht heeft over onze dienstverlening die wij niet in onderling overleg hebben kunnen oplossen, kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst voor Verzekeringen op het adres Square de Meeus 35, 1000 Brussel – Tel. 02/547.58.71 – Fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as.

Gegevensbescherming

Elke partij, ons kantoor en u als cliënt, verbindt zich ertoe geen vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij waarvan zij in het kader van deze samenwerking kennis zou hebben gekregen, aan derden mee te delen, met uitzondering van informatie die aan derden moet worden meegedeeld voor de goede uitvoering van het contract (bv. verzekeraar, herverzekeraar, expert, enz.) en wettelijke uitzonderingen.

Bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Met de wil deel te nemen aan de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en in toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, verbindt u zich ertoe te antwoorden op alle vragen die ons kantoor u in dit verband kan stellen en op eerste verzoek de vereiste documenten te verstrekken.

Toepasselijke recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

Disclaimer en privacybeleid

De informatie en diensten op deze website kunnen verouderd zijn en niet meer overeenkomen met de huidige gegevens. Links naar andere websites worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij zijn derhalve niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. De vermelde kenmerken of prijzen zijn derhalve louter informatief en niet bindend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige beslissing die de gebruiker neemt of voor enige transactie die wordt verricht op basis van de verstrekte informatie of gegevens, noch voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het bezoeken en raadplegen van de site.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie en/of hergebruik van deze site is verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien de gebruiker persoonlijke informatie invoert, zal deze worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. U hebt het recht om uw persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te verwijderen, zoals wettelijk is bepaald. U kunt zich op elk ogenblik, gratis en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen het gebruik van uw gegevens in direct-marketingcampagnes. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar het contactadres op deze site of gebruikt u de
formulier verstrekt.

Door het invullen van een formulier met uw persoonlijke gegevens, geeft de bezoeker van deze site ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken en te gebruiken voor intern beheer. Onder “intern beheer” wordt verstaan klantenadministratie, verwerking van bestellingen, leveringen, facturering, diensten, kredietbewaking en marketing en gepersonaliseerde reclame. Indien uw contactgegevens (bv. e-mailadres) worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde, kosteloos en zonder opgaaf van redenen, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw contactgegevens. Het vrijwillig uploaden van uw persoonsgegevens gebeurt op uw eigen risico.
persoonlijke gegevens doet u op eigen risico.

Share This