Privacybeleid


Datum van de vorige update: 20/10/2018
Datum van laatste bijwerking: 29/02/2020

Algemene beginselen

De bescherming van uw privacy is van het allergrootste belang. In deze privacyverklaring wordt beschreven welke maatregelen worden genomen om uw privacy te beschermen bij het gebruik van de diensten en welke rechten u als gebruiker van deze diensten heeft.

Alle persoonsgegevens (d.w.z. gegevens die kunnen worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren) die u ons toevertrouwt, worden met de nodige zorgvuldigheid verwerkt. Dit houdt uiteraard in dat elke verwerking van deze persoonsgegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de nieuwe verordening inzake gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Wij verzoeken u deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de inhoud ervan. Toekomstige wijzigingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten. Wij verzoeken u daarom de privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw te lezen om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen. Het spreekt vanzelf dat alle nieuwe versies van de privacyverklaring steeds in overeenstemming zullen zijn met de voornoemde Privacywet.

Toepassingsgebied van de privacyverklaring

De privacyverklaring is van toepassing op alle verleende diensten.

Voor de toepassing van deze privacyverklaring worden de volgende diensten beschouwd als

Aangeboden toepassingen, hetzij als op zichzelf staande toepassingen, hetzij als webgebaseerde toepassingen die in een website zijn geïntegreerd.
Websites gemaakt en onderhouden.
Elke vorm van elektronische communicatie die wordt gebruikt voor de uitwisseling van gegevens.

Wij wijzen u er tevens op dat de gecreëerde en onderhouden websites links kunnen bevatten naar andere websites, van instanties waarover wij geen technische of inhoudelijke controle hebben. Wij kunnen daarom geen garantie bieden over het privacybeleid van deze websites. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze externe websites. Wij raden u aan het privacybeleid van deze websites te lezen.

Openbare en anonieme toegang

Wij kunnen verschillende beveiligingsniveaus gebruiken voor de verschillende aangeboden diensten. Het laagste niveau bestaat uit diensten die op openbare en anonieme basis worden aangeboden.

Voor diensten die op openbare en anonieme basis worden aangeboden (d.w.z. zonder voorafgaande registratieprocedure of latere overdracht van gegevens), kan slechts een beperkt aantal gegevens worden verzameld. Dit zijn gegevens die het resultaat zijn van het gebruik van cookies en logging.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u een site bezoekt, en die een uniek identificatienummer bevatten. Deze cookies vergemakkelijken de toegang tot en de navigatie op de site en verhogen de snelheid en doeltreffendheid van het gebruik ervan. Ze kunnen ook worden gebruikt om de site aan uw persoonlijke voorkeuren aan te passen. Cookies kunnen ook worden gebruikt om het gebruik van een site te analyseren en zo mogelijke problemen op te sporen en te verhelpen.

Wij wijzen u er tevens op dat de door ons gecreëerde en onderhouden websites links kunnen bevatten naar andere websites, waarover wij geen technische of inhoudelijke controle hebben. Wij kunnen daarom geen garantie bieden over het privacybeleid van deze websites. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze externe websites. Wij raden u aan het privacybeleid van deze websites te lezen.

Tenzij anders vermeld in de privacyverklaring van een specifieke site, worden alle toegewezen cookies automatisch verwijderd aan het einde van een gebruikerssessie.

Veiligheid en privacy

Moulin Parent neemt alle nodige maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens beschermd zijn tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijziging, maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures.

Websitegegevens die via het internet worden verzonden, worden beveiligd door middel van encryptie, bijvoorbeeld met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer).

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven met uw toestemming of onder de beschreven voorwaarden. De host (OVH) en de verantwoordelijke voor het ontwerp (Digitalife – Samuel Montegnies) hebben geen toegang tot de gegevens die via het contactformulier worden verzonden.

Finaliteit, wettigheid en doorzichtigheid

Voor elke dienst zullen de verwerkte gegevens en de reden voor verwerking duidelijk worden omschreven. De gebruiker zal uitdrukkelijk zijn toestemming moeten geven voor de verwerking van zijn gegevens.

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens: Pierre Moulin. Zie de juridische mededeling voor details en contactmogelijkheden (adres, e-mail en telefoon).

Evenredigheid

Moulin Parent zorgt ervoor dat de verzamelde persoonsgegevens adequaat, relevant en niet buitensporig zijn, rekening houdend met het doel van de verwerking zoals aangegeven in de privacyverklaring van elke specifieke dienst. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is om het doel van de verwerking te verwezenlijken, tenzij het bewaren van gegevens wettelijk verplicht is.

Toegangs en correctierechten

Voor elke georganiseerde dienst zal in de privacyverklaring een procedure worden opgenomen om deze rechten uit te oefenen.

Dit omvat de nodige contactinformatie (zie hoofdstuk 8) die u in staat stelt informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking, de ontvangers aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt, de stappen die u kunt ondernemen om eventuele onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen, en de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking, wanneer u over dit recht beschikt

Gegevensbeheerder

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens worden beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking, waarvan de contactgegevens zijn :

Naam: Pierre Moulin
Telefoon: +32 (0)69 76 82 96
E-mail: info@moulin-parent.be

Klacht indienen

Moulin Parent verbindt zich ertoe alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om de bescherming van de gegevens van de klant te waarborgen. In dit opzicht is zij een middelenverbintenis aangegaan.

Indien de klant zich benadeeld voelt bij de bescherming van zijn persoonsgegevens, kan hij zich tot de toezichthoudende autoriteit wenden:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Rue de la Presse, 35
1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35

Mail: contact@apd-gba.be
Website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/

Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Hoewel Moulin Parent alles in het werk stelt om uw privacy te beschermen, is een effectieve bescherming natuurlijk alleen mogelijk als u zelf ook de nodige maatregelen neemt om uw privacy te beschermen.

Wanneer u gebruik maakt van de diensten, dient u volledige, nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en niet-misleidende informatie te verstrekken; geldige en bruikbare contactgegevens te verstrekken, zodat binnen een redelijke termijn en op een redelijk vertrouwelijke manier contact met u kan worden opgenomen.

Overdracht aan derden

Uw persoonsgegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, behalve wanneer een dergelijke overdracht bij of krachtens de wet verplicht is.

Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven, zal in de privacyverklaring worden aangegeven om welke persoonsgegevens het gaat en hoe deze zullen worden verwerkt.

Uw persoonsgegevens zullen nooit worden gebruikt voor reclamedoeleinden of worden doorgegeven aan derden die uw gegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken, tenzij u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Aanpassingen van de privacyverklaring

Toekomstige wijzigingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten. Wij verzoeken u daarom deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen. Na elke wijziging zal ook de datum waarop dit document voor het laatst werd bijgewerkt, worden gewijzigd. Het spreekt vanzelf dat alle nieuwe versies van de privacyverklaring steeds in overeenstemming zullen zijn met de voornoemde Privacywet.

Indien de privacyverklaring op een niet-triviale wijze wordt aangepast, wordt u daarvan zoveel mogelijk in kennis gesteld. Dit kan onder meer gebeuren door middel van een bericht op de website van de dienst en de contactgegevens die u eventueel hebt verstrekt bij uw registratie om de dienst te gebruiken.

Elk gebruik van de diensten is onderworpen aan de bepalingen van de versie van de privacyverklaring die op dat moment van toepassing is.

Moulin Parent respecteert de privacy van zijn gebruikers. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Share This