Intern beleid


Algemeen kader

De eerste prioriteit van ons kantoor is te handelen op een eerlijke, rechtvaardige en professionele manier die de belangen van zijn cliënten het beste dient. In dit kader en overeenkomstig de wet heeft ons bureau passende maatregelen genomen om belangenconflicten die zich bij de uitoefening van zijn activiteiten kunnen voordoen, te onderkennen, te voorkomen en te beheren. Rekening houdend met het bovenstaande en met de kenmerken van onze activiteiten, heeft ons bureau een beleid voor het beheer van belangenconflicten opgesteld, waarvan dit document een samenvatting is. Nadere informatie is op verzoek verkrijgbaar en zal op een duurzame drager worden verstrekt.

Identificatie van potentiële belangenconflicten

Belangenconflicten kunnen ontstaan tussen :

– Ons kantoor (met inbegrip van alle verwante personen, zoals bijvoorbeeld directeuren, managers, personen die zeggenschap over het bedrijf uitoefenen, werknemers die betrokken zijn bij het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten en subagenten – hierna “verwante personen” genoemd) en cliënten.

– Cliënten onder elkaar.

Rekening houdend met de kenmerken van ons kantoor, hebben wij mogelijke gevallen van belangenconflicten vastgesteld. Hier zijn enkele voorbeelden:

– Een situatie waarin een financieel gewin kan worden behaald of een financieel verlies kan worden vermeden ten koste van de cliënt.

– Ons kantoor heeft een belang bij het resultaat van een verzekeringsbemiddelingsdienst of transactie dat verschilt van het belang van de cliënt.

– Ons kantoor heeft, om financiële of andere redenen, een drijfveer om de belangen van een andere cliënt of groep cliënten te bevoordelen boven die van de betrokken cliënt.

– Ons kantoor houdt zich bezig met dezelfde zaak als de cliënt.

– Ons Bureau ontvangt van een andere persoon dan de cliënt een voordeel in verband met de aan de cliënt verleende verzekeringsbemiddelingsdienst, in de vorm van geld, goederen of diensten, anders dan de provisie of het honorarium dat normaliter voor die dienst in rekening wordt gebracht.

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten

Ons bureau heeft een reeks maatregelen getroffen om eventuele belangenconflicten te beheersen.
Deze maatregelen omvatten het volgende:

– Naleving door het personeel en andere met het bureau verbonden personen van een interne instructienota met de beginselen en maatregelen die bij het beheer van belangenconflicten in acht moeten worden genomen.

– Een passend bezoldigingsbeleid voor het personeel en andere personen die met het kantoor verbonden zijn.

– Een beleid inzake geschenken of andere voordelen.

– Organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid van de gegevens van de cliënten te waarborgen.

– Organisatorische maatregelen voor gescheiden beheer waar nodig.

– Een beleid inzake arbitrageadvies.

– Een beleid dat, indien een specifiek belangenconflict niet kan worden opgelost, ons kantoor zich het recht voorbehoudt het verzoek van de cliënt te weigeren, uitsluitend om zijn of haar belangen te beschermen.

Informatie voor de klant

Wanneer de door ons kantoor getroffen organisatorische of administratieve regelingen voor het beheer van belangenconflicten niet volstaan om met redelijke zekerheid te garanderen dat het risico dat de belangen van de cliënt worden geschaad, zal worden vermeden, zal ons kantoor, alvorens in hun naam op te treden, de cliënt schriftelijk of op een andere duurzame drager in kennis stellen van de algemene aard en/of de bron van dergelijke belangenconflicten.
De uiteindelijke beslissing over de wijze waarop moet worden omgegaan met de situatie die aanleiding geeft tot het betrokken belangenconflict, berust bij de cliënt.
Indien een specifiek belangenconflict niet kan worden opgelost, behoudt ons kantoor zich het recht voor om het verzoek van de betrokken cliënt te weigeren, met als enig doel zijn of haar belangen te beschermen.

Toezicht op het beleid inzake het beheer van belangenconflicten

Overeenkomstig de regelgeving houdt ons kantoor een register bij van belangenconflicten die zich voordoen en die een aanzienlijk risico inhouden dat de belangen van een of meer cliënten worden geschaad, en werkt dit register regelmatig bij.
De vermelding van belangenconflicten in het register kan leiden tot de bijwerking van de lijst van potentiële belangenconflicten en vice versa. Indien nodig zal ons bureau zijn beleid inzake belangenconflicten bijwerken/wijzigen.
Personen die verbonden zijn aan ons kantoor zijn verplicht zich te houden aan de interne instructies betreffende het beleid inzake belangenconflicten.
Share This